Van de serie ‘aftrek bij vastgoed mogelijk?’, deel 2: fiscale investeringsregelingen voor vastgoed

In onze eerdere blog over vastgoed schreven we over afschrijfmogelijkheden. Vandaag ga ik in op fiscale investeringsregelingen voor vastgoed voor de ondernemer waarvan de resultaten belast worden in de inkomstenbelasting. Met andere woorden: de ondernemer in de eenmanszaak of personenvennootschap (maatschap, commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma). Bent u ondernemer en houdt u zich bezig met vastgoedexploitatie? Dan is deze blog wellicht interessant voor u.

De wetgever heeft verschillende faciliteiten voor IB-ondernemers gecreëerd: zo ook de investeringsaftrek. Dit is een extra fiscale aftrekpost naast de mogelijkheid om jaarlijks af te schrijven op vastgoed. Er zijn drie investeringsaftrekposten te onderscheiden: kleinschaligheids-investeringsaftrek, energie-investeringsaftrek en milieu-investeringsaftrek. Via artikel 8 VPB zijn deze aftrekposten eveneens van toepassing op de onderneming die door een rechtspersoon wordt gedreven. De in de volgende alinea’s  genoemde bedragen en -percentages gelden in 2018.

Kleinschaligheids-investeringsaftrek (KIA)

Deze aftrekpost is het snelst van toepassing. Vereist is dat wordt geïnvesteerd in een bedrijfsmiddel. Zoals in een eerdere blog geschreven, kan vastgoed een bedrijfsmiddel zijn. U heeft het meest profijt van deze aftrekmogelijkheid indien u in een kalenderjaar investeert tussen de € 56.642 en € 104.891, nu de aftrek in dat geval een vast bedrag ad € 15.863 bedraagt. Is het investeringsbedrag tussen de € 104.891 en € 314.819, dan wordt de aftrekpost geleidelijk aan kleiner. Namelijk: u heeft een aftrekpost van € 15.863 minus 7,56% van het bedrag dat de € 104.891 te boven gaat. Met andere woorden, u wordt het meest beloond middels deze aftrekpost indien u jaarlijks ‘kleine’ investeringen doet.

Energie-investeringsaftrek (EIA)

Deze aftrekpost gaat met meer vereisten gepaard: het dient een nieuw bedrijfsmiddel te betreffen dat op de door de minister gepubliceerde lijst staat waardoor het object het etiket ‘energie-investering’ krijgt. De aftrekpost wordt niet van rechtswege verleend; u moet er als ondernemer een verzoek voor indienen. Indien aan de voorwaarden wordt voldaan, bedraagt de aftrek in alle gevallen 54,5%. Vastgoed kan onder deze aftrekpost vallen, bijvoorbeeld als geïnvesteerd wordt in energiebesparende voorzieningen (zoals een warmtepomp, isolatie, energieschermen, efficiënte verlichting, zonne- of windenergie).

Milieu-investeringsaftrek (MIA)

Net als bij de vorige aftrekpost is bij de milieu-investeringsaftrek vereist dat het moet gaan om een nieuw bedrijfsmiddel dat op de lijst staat van bedrijfsmiddelen die van belang zijn voor de bescherming van het Nederlandse milieu. De aftrek is afhankelijk van tot welke categorie een investering behoort:

  • 36% bij Categorie I (slechts landbouwbedrijfsmiddelen, bijvoorbeeld een groenrooier);
  • 27% bij Categorie II (het milieu hygiënisch oogpunt staat centraal, bijvoorbeeld een smeeroliesysteem);
  • 13,5% bij Categorie III (investeringen die niet onder I en II vallen, maar waarbij een financiële stimulans wenselijk is: bijvoorbeeld een regenwaterinstallatie).

Voor vastgoed is deze investeringsaftrekregeling van ondergeschikt belang, omdat alleen categorie III in een gering aantal gevallen tot de mogelijkheden behoort.

Samenloop van genoemde investeringsaftrekposten is mogelijk. Bijvoorbeeld de KIA en EIA of de KIA en MIA. De laatste twee, de EIA en MIA, kunnen niet tegelijkertijd toegepast worden. Met het oog op de hoogte van de aftrek zal de keuze veelal de EIA zijn.

Indien het bedrijfsmiddel waarin geïnvesteerd is binnen vijf jaar wordt vervreemd, vindt een desinvesteringsbijtelling plaats. De aftrek moet in dat geval teruggenomen worden.

De investeringsaftrekposten vormen mogelijkheden tot het verkleinen van de fiscale winst. Wij adviseren u graag omtrent het al dan niet verrichten van investeringen en op welk tijdstip om uw strategische stappen fiscaal aantrekkelijk te zetten.

Kristy Meijer