Kinderen zitten soms vol wensen. En dan hoor je de ouders al zeggen: “je krijgt het als Pasen en Pinksteren op één dag vallen”. Zo hebben belastingadviseurs voor hun cliënten ook wel een reeks van wensen. Denk bijvoorbeeld aan een geheel nieuw stelsel voor de heffing van inkomstenbelasting of een voldoende vorm van privacy voor ondernemers gelet op de aankomende afschaffing van de open cv.

Toch blijft Pinksteren vijftig dagen na Pasen vallen en daar brengt ook het nieuw gepresenteerde coalitieakkoord geen verandering in. Het nieuwe belastingstelsel zal er de komende jaren wel niet komen en ook ten aanzien van een goede privacyregeling voor ondernemers is het oorverdovend stil. Toch geldt voor ondernemer en werknemer dat die zijn zegeningen kan tellen, omdat het lijkt dat er stappen gezet worden om hun positie te verbeteren. Er is weer aandacht voor de ondernemer en het vestigingsklimaat. Iets wat wellicht net op tijd is. Immers vele bedrijven en ondernemers vertrokken inmiddels uit Nederland en dat beginnen we inmiddels ook te merken aan de economische groei.

Welke maatregelen worden voorgesteld?

Allereerst is daar natuurlijk het alsnog handhaven van de inkoopfaciliteit voor eigen aandelen in de dividendbelasting. Daarnaast wordt de stijging van het box 2-tarief voor de dga van 31% naar 33% teruggedraaid. Dit zal naar alle waarschijnlijkheid in het Belastingplan 2025 worden voorgesteld, zodat de ingangsdatum 1 januari 2025 zal zijn. Het is iets om rekening mee te houden bij dividenden of verkopen van aandelen die in 2024 vallen. Uitstel kan voordeel opleveren. Echter niet altijd zal dat mogelijk zijn, immers de grens voor excessief lenen wordt nog steeds verlaagd van € 700.000 naar € 500.000 per 31 december 2024.

Ook de MKB-winstvrijstelling zal worden teruggezet naar een percentage van 14%. Dit is opmerkelijk, omdat juist in de recent uitgebrachte Voorjaarsnota, een verdere verlaging werd voorgesteld. De nieuw te vormen coalitie wil het ondernemersklimaat ook voor de IB-ondernemer niet verder verslechteren. De afgelopen jaren is de ondernemersaftrek afgebouwd, maar ook het percentage waartegen de aftrek kan worden vergolden is verlaagd door de werking van artikel 2.10 lid 2 Wet IB. Aftrek kan alleen nog maar tegen de 1e schijf plaatsvinden. Dergelijk nivelleringsmaatregelen, maar bijvoorbeeld ook de afbouw van de zelfstandigenaftrek worden niet teruggedraaid. Dit zou met alle extra uitgaven van de laatste jaren ook bijna niet te doen zijn.

Naast de verlaging van het box 3, waarbij de verhoging met 2% uit de kameramendementen van oktober 2023 wordt teruggedraaid, wordt ook het aftrekpercentage in het kader van de earningsstrippingmaatregel verhoogd van 20% naar 25% van de gecorrigeerde EBITDA. Dit is goed nieuws voor het internationale vestigingsklimaat en de M&A-praktijk, maar toch ook voor de vastgoedbelegger. Immers de drempel van € 1.000.000 komt per 1 januari 2025 te vervallen, waardoor een groot aantal vastgoedbeleggers met een rente-aftrekbeperking wordt geconfronteerd. Dit effect wordt nu enigszins beperkt. Heeft u voor uzelf of voor uw cliënten deze berekening alvast gemaakt, om tijdig te kunnen voorsorteren?

Ook zal er naar verwachting een extra tariefschijf komen voor de middeninkomens, waardoor de belastingdruk voor werkenden zal dalen. Hopelijk gaat het kabinet ook nog iets doen aan de inkomensafhankelijke heffingskortingen, dit blijkt echter niet uit de stukken.

Het kabinet geeft ook aan dat de eigenwoningregeling ongewijzigd zal blijven, om zo ook op dit front rust te creëren.

Wie gaat dat betalen?

Het nieuw te vormen kabinet neemt een aantal niet fiscale maatregelen, maar vindt ook dekking op het terrein van de indirecte belastingen. Wat eruit springt is dat het btw-percentage voor verblijfrecreatie wordt verhoogd van 9% naar 21%. Ook het btw-tarief op culturele goederen en diensten gaat naar het algemene tarief. Anders gezegd: de krant lezen en op vakantie gaan wordt duur.

De ondernemers die getroffen worden door deze btw-verhoging zullen niet blij zijn met deze voorgestelde wijziging. De vraag is of ze de volledige verhoging kunnen doorbelasten aan hun klanten. In dat kader kan ook de verhoging van de kansspelbelasting en de beperking van de giftenaftrek worden genoemd.

Nieuwe wind?

Zo rond Pinksteren kunnen we constateren dat ook fiscaal een nieuwe wind gaat waaien in Nederland. Dat vraagt om het verzetten van de bakens. Zijn we er klaar voor?

Deze blog verscheen ook op de website van Taxence.

Chris Dijkstra