Bedrijven hebben steeds vaker te maken met oneerlijke handelspraktijken waarbij hun bedrijfsgeheimen zonder toestemming worden ontvreemd of gekopieerd. Dat beperkt zich niet tot de grote bedrijven zoals ASML. Met name ontwikkelingen als digitalisering en globalisering dragen bij aan het toenemende risico op deze praktijken.

De nieuwe Wet bescherming bedrijfsgeheimen geeft bedrijven mogelijkheden om op te treden tegen inbreukmakers.

Toegankelijkheid bedrijfsgeheimen

Het voorkomen dat derden aan de haal gaan met uw bedrijfsgeheimen is natuurlijk beter dan achter inbreukmakers aan moeten jagen in een kostbare juridische procedure. Daarbij komt dat het kwaad vaak al is geschied: de informatie is al gebruikt of verspreid.

De bescherming van bedrijfsgeheimen begint daarom met de manier waarop een bedrijf haar vertrouwelijke informatie bewaart en hoe de toegang tot die informatie is geregeld. Wordt de informatie op één centrale plek en in versleutelde vorm bewaard? Of is de informatie terug te vinden op de laptop, USB-stick en mailbox van iedere medewerker? Het is belangrijk dit in kaart te brengen en zo nodig technische maatregelen te nemen.

Wet bescherming bedrijfsgeheimen

Eind vorig jaar is ter implementatie van een Europese Richtlijn (2016/943/EU) de ‘Wet bescherming bedrijfsgeheimen’ in werking getreden (“Wbb”). Deze wet geeft duidelijkheid over de regels rondom bedrijfsgeheimen: wat wordt onder een bedrijfsgeheim verstaan, wanneer is sprake van een onrechtmatige inbreuk en hoe kan tegen een inbreuk worden opgetreden.

Wanneer is sprake van een bedrijfsgeheim?

Een bedrijfsgeheim wordt in de Wbb omschreven als informatie die aan de volgende drie voorwaarden voldoet (artikel 1 Wbb). De eerste voorwaarde houdt in dat de informatie geheim moet zijn. Het moet dus niet gaan om alledaagse informatie die voor veel personen toegankelijk is. De tweede voorwaarde is dat informatie handelswaarde bezit omdat zij geheim is. Aan die voorwaarde wordt voldaan als onrechtmatig gebruik door een derde schade zou toebrengen aan het bedrijf.

Derde voorwaarde is dat het bedrijf zelf redelijke maatregelen moet hebben genomen om de informatie vertrouwelijk te houden. Denk daarbij aan het registeren van bedrijfsgeheimen en het nemen van technische maatregelen zoals encryptie of two factor authentication. Maar denk ook aan contractuele maatregelen, zoals het opnemen van een geheimhoudingsclausule in handelscontracten of arbeidsovereenkomsten.

Voorbeelden van bedrijfsgeheimen zijn fabricagemethoden, recepturen, klantgegevens, bedrijfsplannen en marktstrategieën.

Onrechtmatig: verkrijgen, gebruiken en openbaar maken van bedrijfsgeheimen

Op welke wijze biedt de Wbb bescherming aan houders van bedrijfsgeheimen? De Wbb bepaalt dat het onrechtmatig is om bedrijfsgeheimen zonder toestemming te verkrijgen, te gebruiken of openbaar te maken (artikel 2 lid 1 en 2 Wbb).

Daarvan profiteren is eveneens onrechtmatig. De Wbb bepaalt namelijk dat het verkrijgen, gebruiken of openbaar maken van bedrijfsgeheimen ook onrechtmatig is wanneer die informatie afkomstig is van een ander en men weet of had moeten weten dat diegene de informatie op een onrechtmatige manier gebruikte of openbaar maakte (artikel 2 lid 3 Wbb). Ook het handelen in inbreukmakende goederen is onrechtmatig wanneer het de betreffende persoon duidelijk had moeten zijn dat daarbij onrechtmatig gebruik gemaakt werd van een bedrijfsgeheim (artikel 2 lid 4 Wbb).

Het is overigens niet onrechtmatig wanneer een bedrijfsgeheim wordt verkregen door eigen ontdekkingen, reverse engineering of door informatie die al publiek beschikbaar was.

Welke maatregelen zijn mogelijk?

De Wbb biedt bedrijven een aantal maatregelen die zij kunnen nemen tegen inbreukmakers (artikel 5 en 6 Wbb). Zo kan in een kort geding een verbod gevorderd worden op het gebruik van bedrijfsgeheimen. Ook kan beslag gelegd worden op inbreukmakende goederen of gevorderd worden dat inbreukmakende goederen door de inbreukmaker uit de markt worden gehaald. Wanneer zaken bedrijfsgeheimen bevatten, zoals materialen of digitale bestanden, kan gevorderd worden dat die zaken vernietigd worden. Tot slot kan de houder van het bedrijfsgeheim ook een schadevergoedingsvordering instellen tegen de inbreukmaker (artikel 9 Wbb).

Slotsom

Bedrijven investeren in het ontwikkelen en toepassen van informatie om hun concurrentiepositie te verbeteren. Vaak zal die informatie vertrouwelijk zijn en kwalificeren als bedrijfsgeheim. Het is raadzaam de nodige technische (bijv. versleuteling) en contractuele (bijv. geheimhoudingsclausule) maatregelen te nemen om deze bedrijfsgeheimen te beschermen.

Meer informatie?

Vragen over de bescherming van bedrijfsgeheimen? U kunt altijd vrijblijvend contact met ons opnemen.

Johan de Koning Gans