Bij het verzorgen van de aangifte Inkomstenbelasting is een bouwdepot een aandachtspunt. Een bouwdepot is een aparte rekening bij de hypotheek waaruit de kosten van nieuwbouw of een verbouwing worden betaald. Over het in depot gehouden bedrag wordt een rentevergoeding gegeven die (bijna) gelijk is aan de op de hypothecaire schuld verschuldigde rente. De fiscale behandeling van de verschillende soorten bouwdepots voor de aangifte Inkomstenbelasting is afwijkend, waardoor oplettendheid al in de bouwfase is geboden. In deze blog zetten wij het voor u op een rij.

Bouwdepot

Strikt genomen zou het depot in box 3 thuis horen. Het is immers een geldsom die ter beschikking staat aan de belastingplichtige voor de kosten van nieuwbouw of verbouwing. De Staatssecretaris heeft echter goedgekeurd dat het saldo van de verschuldigde rente over het deel van de lening dat ziet op het bouwdepot en de ontvangen rente over het bouwdepot als inkomen uit werk en woning in aanmerking wordt genomen. Omdat het depot als gevolg van de goedkeuring tot box 1 wordt gerekend, kan het bouwdepot niet meer aan de orde komen bij de rendementsgrondslag van box 3.[1] De goedkeuring van de Staatssecretaris geldt voor zover het depot wordt aangewend voor de (ver)bouw en onderhoud van de eigen woning.

Verbouwdepot of nieuwbouwdepot

Ten aanzien van de aftrekbare rente is de fiscale behandeling van een verbouwdepot verschillend van de behandeling van een nieuwbouwdepot. Voor een verbouwdepot geldt dat de ontvangen rente de eerste zes maanden niet in mindering komt op de betaalde rente. Na afloop van de eerste zes maanden dient de ontvangen rente wel in mindering te worden gebracht op de aftrekbare rente. Voor een nieuwbouwdepot geldt de eerste zesmaands-termijn niet: daarvoor geldt dat de ontvangen rente direct in mindering wordt gebracht op de aftrekbare rente.

Beide depots kennen een tweejaarstermijn. De goedkeuring van de Staatssecretaris komt twee jaar na aanvang van het depot te vervallen. Het resterende saldo van zowel het depot als de lening dient vanaf dat moment in box 3 aangegeven te worden.

Bij een nieuwbouwdepot begint de tweejaarstermijn op het moment van ondertekening van de koop/aanneemovereenkomst. Veelal wordt de lening later afgesloten en pas uitbetaald bij de levering van de onroerende zaak bij de notaris. In dat geval vangt de tweejaarstermijn aan op het moment van de levering.

Verbouwing of nieuwbouw?

Vraagt u zich af of de werkzaamheden met betrekking tot uw eigen woning onder “verbouwing” of “nieuwbouw” vallen? Dan bent u niet de enige met deze vraag. Wanneer u de keuken uitbouwt, heeft u een verbouwing. Zo ook als het gaat om de badkamer of een extra verdieping. Maar ook indien u een eigen woning heeft, die u volledig laat slopen om vervolgens een geheel nieuwe woning te bouwen, is sprake van een verbouwing. Ons inziens is slechts sprake van nieuwbouw in de opinie van de Staatssecretaris indien u een lege kavel aanschaft waar nog op gebouwd dient te worden. Daarnaast is het nog van belang om te vermelden dat kosten van een geldlening voor een verbouwing na zes maanden slechts aftrekbaar zijn voor zover de kosten voor de verbouwing daadwerkelijk zijn gemaakt.

De eigen woning vraagt op verschillende manieren de aandacht, ook als u ondernemer of belegger bent. Neem gerust contact met ons op voor verder advies hierover.

[1] Zie artikel 2.14 Wet Inkomstenbelasting 2001.

Kristy Meijer