Nederland kent vele goede doelen. Als een goed doel in de vorm van een stichting of een vereniging voldoet aan de voorwaarden, kan zij aanspraak maken op een aantal belastingvoordelen. We spreken dan van een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Een ANBI betaalt geen schenk- en erfbelasting[1] over ontvangen giften en erfenissen/legaten. Giften aan een ANBI vormen voor de schenker een aftrekbare post in de inkomsten- en vennootschapsbelasting. Ook komt een ANBI in aanmerking voor teruggaaf van energiebelasting.

 Belangrijke vereisten ANBI

De ANBI moet aan een groot aantal vereisten voldoen, wil zij gebruik kunnen maken van bovengenoemde belastingvoordelen. Zo moet de instelling zowel aan de kwalitatieve als de kwantitatieve toets voldoen. Aan de kwalitatieve toets wordt voldaan als de ANBI een algemeen nuttig doel nastreeft. De kwantitatieve toets ziet op de mate waarin zij dit doet (minimaal 90%).

Daarnaast wordt de voorwaarde gesteld dat de opbrengsten binnen een redelijke termijn worden gebruikt voor het na te streven goede doel. Deze voorwaarde houdt verband met het vereiste dat een ANBI niet meer geld mag aanhouden dan nodig is voor het behalen van haar doelstelling.

Het bestuur van de ANBI moet voldoen aan integriteitseisen. Bij twijfel kan de Belastingdienst vragen een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te overleggen. Bestuurders mogen voor hun werk alleen een onkostenvergoeding of beperkte vacatiegelden ontvangen. De ANBI moet beschikken over een website waarop zij een aantal gegevens dient de publiceren, zoals de functie van de bestuurders, het beloningsbeleid en de hoofdlijnen uit het actuele beleidsplan van de ANBI.

 Zie de website van de Belastingdienst voor een overzicht van alle vereisten voor het verkrijgen en het behouden van de ANBI-status.

 Commerciële activiteiten ANBI

Een ANBI is erg afhankelijk van giften en legaten, maar met de introductie van de Geefwet in 2012 hebben goede doelen meer mogelijkheden gekregen ook zelf inkomsten te genereren. Uitgangspunt is dat een ANBI geen winstoogmerk heeft. Een ANBI mag echter wel winst behalen met commerciële activiteiten, bijvoorbeeld door exploitatie van een cadeauwinkeltje bij een museum, als de winst ten goede komt aan het algemeen nut.