Voor schenkingen die besteed worden aan een eigen woning geldt onder voorwaarden een eenmalig verhoogde vrijstelling van (afgerond) € 100.000. Deze vrijstelling geldt niet alleen voor schenkingen van ouders aan kinderen, maar voor iedereen.

Begrip eigen woning 

Naast het schenken van een eigen woning zelf is het ook mogelijk een geldbedrag te schenken dat de begiftigde gebruikt voor:

  1. aankoop van een eigen woning;
  2. verbetering of onderhoud van een eigen woning;
  3. afkoop van rechten van erfpacht, opstal of beklemming; of
  4. de aflossing van een eigenwoningschuld of restschuld.

Ook een combinatie is mogelijk. Het is belangrijk rekening te houden met het aandeel van de begiftigde in de eigen woning(schuld). De schenking mag namelijk niet worden gebruikt voor de eigen woning(schuld) van iemand anders. Ook een buitenlandse eigen woning(schuld) kan kwalificeren voor de vrijstelling.

Belangrijkste voorwaarden voor de eenmalig verhoogde schenkingsvrijstelling

De begiftigde moet bij ontvangst van de schenking tussen de 18 en 40 jaar oud zijn. Als de begiftigde zelf ouder is dan 40, maar wel een partner heeft die aan de leeftijdseis voldoet, kan ook gebruik worden gemaakt van de vrijstelling.

De begiftigde moet het bedrag uiterlijk in het tweede kalenderjaar na het jaar van de schenking besteden aan de eigen woning. Bij een schenking in 2018, moet het bedrag dus uiterlijk op 31 december 2020 aan de eigen woning zijn besteed. De begiftigde moet dat schriftelijk kunnen aantonen.

Het uitgangspunt is dat een begiftigde maar één keer een beroep kan doen op de verhoogde vrijstelling voor schenkingen van dezelfde schenker, maar hierbij is het wel mogelijk de vrijstelling over (maximaal) drie achtereenvolgende jaren te spreiden. In dat geval moet de begiftigde in ieder jaar aan de leeftijdseis (en de overige voorwaarden) voldoen.

 

JaarSchenking in €
201840.000
2019 *30.000
2020 *30.000
Totaal vrijgesteld voor de eigen woning100.000

* In het tweede en derde jaar kan de begiftigde ook gebruik maken van de gewone jaarlijkse vrijstelling (vrij besteedbaar).

In de aangifte(n) schenkbelasting moet een beroep worden gedaan op de verhoogde vrijstelling.