Veel ouders willen hun kinderen bij schenkingen gelijk behandelen. In de praktijk is dat niet altijd mogelijk, bijvoorbeeld omdat er onvoldoende vrije middelen zijn. Het kan ook zijn dat het ene kind in aanmerking komt voor de eenmalige verhoogde schenkingsvrijstelling, terwijl het andere kind (nog) geen eigen woning heeft. In dergelijke gevallen kan worden bepaald dat een kind de schenking moet inbrengen in de nalatenschap.

Wanneer is sprake van een inbrengverplichting?  

In het huidige erfrecht (vanaf 2003) bestaat een inbrengplicht alleen als dat in de schenkingsovereenkomst of in het testament van de schenker is bepaald. Wanneer een kind bij de schenking expliciet is vrijgesteld van inbreng kan in het testament niet alsnog een inbrengplicht worden opgelegd. Het omgekeerde is wel mogelijk: een schenker kan een bij de schenking opgelegde inbrengverplichting in zijn testament ongedaan maken. Ook als bij de schenking niets is geregeld over de inbreng kan dat in het testament alsnog.

De wijze waarop de inbreng plaatsvindt

De inbreng van schenkingen in de nalatenschap van een ouder vindt plaats door middel van verrekening van de waarde van de schenking met het erfdeel. Het is dus niet zo dat de begiftigde de schenking daadwerkelijk moet inbrengen in de nalatenschap, maar diens erfdeel wordt hooguit verminderd tot nihil. Voor de vaststelling van ieders erfdeel wordt de nalatenschap eerst (fictief) vermeerderd met de in te brengen schenkingen.

Voorbeeld

De nalatenschap van moeder is € 300.000. Zij heeft twee kinderen. Kind A heeft tijdens leven een (vrijgestelde) schenking van € 100.000 ontvangen met inbrengverplichting. Kind B heeft geen schenkingen gekregen. De fictieve nalatenschap bedraagt hierdoor € 400.000.

Kind AKind B
Erfdeel na inbrengplicht200.000200.000
Af: ontvangen schenkingen100.000 -/-0
Bruto verkrijging100.000200.000

Bruto of netto compensatie?

De inbrengplicht zorgt alleen voor het gelijktrekken van de bruto verkrijgingen. Als het de bedoeling is dat kinderen netto hetzelfde ontvangen, kan dit worden gerealiseerd door in het testament een geldbedrag te legateren vrij van erfbelasting.