Op basis van artikel 15.1.h. Wet BRV zijn onderlinge transacties van onroerende zaken of aandelen in een onroerende zaak rechtspersoon tussen vennootschappen binnen hetzelfde concern vrijgesteld van overdrachtsbelasting. In beginsel is iedere verkrijging binnen concernverband vrijgesteld, mits wordt voldaan aan de voorwaarden van artikel 5b Uitvoeringsbesluit BRV.

Het concernbegrip

Een concern bestaat uit de topvennootschap en alle andere (klein)dochtervennootschappen waarin die topvennootschap een onmiddellijk of middellijk aandelenbelang heeft van ten minste 90%.

Voorbeeld interne reorganisatievrijstelling

Het concern bestaat uit de vennootschappen A-B-C-D-E: topvennootschap A heeft onmiddellijk belang in B (100%) en middellijk belang in C (100%), D (100%) en E (90%).

Interne reorganisatievrijstelling

 

 

 

 

 

 

De aanhoudingseis

De niet geheven overdrachtsbelasting is alsnog verschuldigd indien de vennootschap die de onroerende zaken heeft verkregen binnen 3 jaar niet langer deel uitmaakt van het concern. Hierbij dient slechts een deel van het concern intact te blijven, te weten:

 • de vennootschap die een belang van ten minste 90% heeft in zowel de overdragende als de verkrijgende vennootschap (eerste vennootschap); en
 • de verkrijgende vennootschap.

Verder gelden verschillende uitzonderingen op de aanhoudingseis, waaronder:

 • het certificeren van aandelen in de verkrijgende vennootschap;
 • het verlenen van een koopoptie op de aandelen in de verkrijgende vennootschap;
 • een overdracht aan een vennootschap die een belang van ten minste 90% heeft in de overdragende vennootschap (overdracht ‘omhoog’); of
 • een juridische fusie binnen concern, waarbij de opvolgende verkrijger voor de resterende termijn in de plaats treedt van de verdwijnende vennootschap.

De voortzettingseis

De niet geheven overdrachtsbelasting is alsnog verschuldigd indien de onderneming of de activiteiten van de overdragende vennootschap binnen 3 jaar niet meer worden voortgezet binnen het concern. Hiervan is sprake indien het bedrijf van de overdragende vennootschap:

 • feitelijk wordt stilgelegd;
 • wordt verhuurd of verpacht buiten het concern;
 • wordt overgedragen aan een vennootschap buiten het concern (activa-passiva overdracht).

De voorzettingseis geldt alleen indien:

 1. de overdragende vennootschap tot het concern is gaan behoren door een gebeurtenis waarbij geen overdrachtsbelasting verschuldigd was (met uitzondering van een vrijgestelde bedrijfsfusie); en
 2. de overgedragen onroerende zaken door de overdragende vennootschap zijn verkregen vóórdat deze vennootschap onderdeel uitmaakte van het concern.