Voor gerangschikte NSW-landgoederen gelden diverse fiscale faciliteiten. Ook bij de inbreng van een landgoed in een NSW-B.V.

Faciliteiten voor de inkomstenbelasting

De gronden van het landgoed, met uitzondering van de opstallen, zijn vrijgesteld van heffing in box 3. Voor het woonhuis geldt de ‘bestemmingswaarde’ (gemiddeld 80%) als heffingsgrondslag in box 1 en is de eigenwoningregeling van toepassing.

Faciliteiten voor de schenk- en erfbelasting en overdrachtsbelasting

Bij een schenking of vererving van een NSW-landgoed blijft (een deel van) de verschuldigde schenk- en erfbelasting voorwaardelijk buiten de invordering (invorderingsvrijstelling). Opengestelde landgoederen zijn volledig vrijgesteld. Voor niet-opengestelde landgoederen is geen belasting verschuldigd over grofweg 60% van de waarde.

Voor toepassing van de faciliteit moeten de verkrijgers na de schenking of de vererving van het NSW-landgoed aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • zij moeten het landgoed gedurende 25 jaar gerangschikt houden (instandhoudingseis); en
  • zij mogen mogen het landgoed 25 jaar lang niet vervreemden (bezitseis), met uitzondering van een overgang krachtens erfrecht of schenking.

Indien de verkrijgers niet aan deze eisen voldoen, wordt (een deel van) de niet geheven schenk- of erfbelasting alsnog ingevorderd. De verkrijging van een landgoed is vrijgesteld van overdrachtsbelasting. Ook hier geldt de instandhoudingseis. Het is belangrijk testamenten zodanig in te richten dat optimaal gebruik kan worden gemaakt van de de verschillende faciliteiten.

Inbreng van een landgoed in een NSW-B.V.

Het is mogelijk een landgoed in te brengen in een NSW-B.V. om toekomstige versnippering en discussies over de verdeling van het landgoed te voorkomen. Indien aan alle voorwaarden wordt voldaan, worden de bezittingen en schulden van de vennootschap toegerekend aan de aandeelhouders (fiscale transparantie).

Dit betekent dat de B.V. is vrijgesteld van vennootschapsbelasting. Voor de inkomstenbelasting is geen sprake van een aanmerkelijk belang, maar wordt het landgoed rechtstreeks bij de aandeelhouders belast (in box 1 of box 3). De hiervoor genoemde vrijstellingen zijn van overeenkomstige toepassing. Belangrijkste voorwaarde voor fiscale transparantie is dat de werkzaamheden van de vennootschap voor ten minste 70% bestaan uit de instandhouding en exploitatie van landgoederen.