Als alternatief voor de wettelijke verdeling kunnen echtgenoten met kinderen in een testament kiezen voor een zogenoemde ‘quasi’ wettelijke verdeling (hierna: QWVD). De QWVD biedt meer flexibiliteit bij de afwikkeling van de nalatenschap dan de wettelijke verdeling.

Wat houdt de quasi wettelijke verdeling in?

Bij een QWVD wordt de wettelijke verdeling buiten toepassing verklaard om de verplichte driemaandstermijn voor ongedaan making te omzeilen. Hierdoor komen de erfgenamen direct na het overlijden in een onverdeeldheid terecht. Om te voorkomen dat de langstlevende afhankelijk is van de medewerking van de kinderen krijgt de langstlevende als executeur en afwikkelingsbewindvoerder de mogelijkheid de nalatenschap zelfstandig te verdelen alsof sprake is van een wettelijke verdeling. Hiervoor is geen toestemming van de kinderen nodig.

Voor de inkomstenbelasting zijn de vorderingen van de kinderen en de hiermee corresponderende schulden van de langstlevende gedefiscaliseerd.

De mogelijkheden van de quasi wettelijke verdeling

Het uitgangspunt van de QWVD is dat de langstlevende alle goederen en schulden van de nalatenschap aan zichzelf kan toedelen. De kinderen krijgen dan een onderbedelingsvordering op de langstlevende die overeenkomt met de waarde van hun erfdeel. Via een renteclausule kan in het testament worden bepaald hoe hoog de rente is, die langstlevende over de vorderingen van de kinderen moet voldoen.

De langstlevende kan ook besluiten een deel van de nalatenschap te verdelen alsof sprake is van een wettelijke verdeling en de overige vermogensbestanddelen direct toedelen aan één of meer kinderen. De regie ligt volledig bij de langstlevende. Over het algemeen bedraagt de termijn waarbinnen de verdeling moet plaatsvinden twee jaar. Anders dan bij de wettelijke verdeling is hiervoor wel een afzonderlijke verdelingsakte nodig.

De QWVD wordt gevolgd voor de heffing van erfbelasting, inclusief de toepassing van de bedrijfsopvolgingsregeling.

In een flexibel keuzetestament krijgt de langstlevende naast de QWVD nog extra mogelijkheden om de nalatenschap af te wikkelen.