Ouders willen soms best vermogen aan hun kinderen schenken, maar vinden het niet altijd gewenst direct (grote) sommen geld over te maken. In zo’n situatie kan een schuldigerkenning uit vrijgevigheid uitkomst bieden.

Het principe van een schuldigerkenning

Bij een schuldigerkenning, ook wel ‘schenking op papier’ genoemd, erkent de schenker een bedrag schuldig dat pas na zijn overlijden opeisbaar is. Tijdens leven kan de schenker dus over het geschonken bedrag blijven beschikken, behoudens de verplichte rentebetaling (zie hierna). Het is belangrijk dat de schenking wordt vastgelegd in een notariële akte, die door de schenker zelf wordt ondertekend. In uitzonderlijke situaties kan ook een onderhandse akte volstaan.

Rente betalen en gevolgen voor de schenk- en erfbelasting

Het is noodzakelijk dat de schenker jaarlijks een rente van 6% aan de begiftigde voldoet. Deze rente dient ook ieder jaar daadwerkelijk te worden betaald. Bijschrijven van de rente op de hoofdsom is niet voldoende. De rente is vrij van schenkbelasting en leidt dus tot een mooi (gegarandeerd) rendement voor de begiftigde.

Als bij het overlijden blijkt dat een deel van de rente – afgezien van de rente in het lopende jaar – niet is betaald dan wordt het geschonken bedrag alsnog tot de nalatenschap van de schenker gerekend op grond van artikel 10 Successiewet. Tijdens leven kunnen gemiste rentebetalingen worden ingehaald. Over de niet-betaalde rente moet dan een (extra) samengestelde rente van 6% worden berekend. Alternatief is om de schenking tijdens leven af te lossen. Dit moet dan wel meer dan 180 dagen vóór het overlijden van de schenker gebeuren.

Gevolgen voor de inkomstenbelasting

Voor de inkomstenbelasting behoren de schuld (schenker) en de vordering (begiftigde) tot box 3. Dit is een belangrijk aandachtspunt bij de schenkingsplanning. De begiftigde kan de inkomstenbelasting betalen met de rente die hij jaarlijks ontvangt.

Meer over de schuldigerkenning valt te lezen in onze blog.