Nederlanders met een tweede woning in Spanje krijgen te maken met belastingheffing in beide landen. Hierbij is van belang dat Spanje uit 17 autonome regio’s bestaat. De belastingheffing is daarom afhankelijk van de ligging van de woning.

Aankoop tweede woning Spanje

Bij de aankoop is overdrachtsbelasting verschuldigd, waarbij het tarief afhankelijk is van de regio en varieert tussen 6% en 11%. Dit geldt niet bij schenking of vererving van een woning.

Inkomstenbelasting

Op grond van het belastingverdrag is de heffing over de woning toegewezen aan Spanje. Voor niet-verhuurde woningen geldt een forfaitair tarief van 1,1%. Bij verhuur zijn de werkelijke inkomsten belast tegen 19%.

Verkoopwinst is (ook bij een schenking) belast tegen 19%, waarbij verkoop- en verbouwingskosten onder voorwaarden aftrekbaar zijn. Bij vererving is geen vermogenswinstbelasting verschuldigd en geldt voor de verkrijgers een step up naar de actuele waarde.

Nederland heeft een subsidiair heffingsrecht, waardoor de waarde van de woning (en eventuele schulden) ook jaarlijks in box 3 van de aangifte inkomstenbelasting moet worden opgenomen. Nederland verleent hierbij wel een vermindering ter voorkoming van dubbele belasting.

Voorbeeld

Bij een totaal box 3 vermogen van € 1.500.000, waarvan € 500.000 is toe te rekenen aan de Spaanse woning verloopt de vermindering als volgt.

Belasting vóór vermindering                  € 20.000

Vermindering (500/1.500)                     €   6.700 -/-

Totaal verschuldigd                               € 13.300

Vermogensbelasting

In Spanje is vermogensbelasting verschuldigd over de waarde van tweede woningen, waarbij (hypothecaire) financieringsschulden aftrekbaar zijn en een vrijstelling geldt van € 700.000 per persoon. Daarboven geldt een tarief van 0,2% tot 2,5%. De afzonderlijke regio’s kunnen afwijken van de landelijke tarieven en vrijstellingen.

Schenk- en erfbelasting

Spanje heft schenk- en erfbelasting over de tweede woning (situsbeginsel). Voor echtgenoten en kinderen vanaf 21 jaar geldt een beperkte vrijstelling van circa € 16.000 en daarboven een progressief tarief van 7,65% tot 34%. De verschuldigde belasting wordt vervolgens vermenigvuldigd met een factor die afhankelijk is van de verwantschap én het Spaanse vermogen dat de verkrijger reeds bezit (variërend van 1,0 tot 2,4). De afzonderlijke regio’s kunnen afwijken van de landelijke tarieven en vrijstellingen, waardoor in de praktijk grote verschillen bestaan.

Ook Nederland betrekt de waarde van de woning volledig in de heffing van schenk- en erfbelasting (woonplaatsbeginsel), maar verleent een eenzijdige vermindering waardoor erfgenamen per saldo het hoogste bedrag van de heffing in beide landen betalen.

Door het opstellen van een testament kan dubbele heffing zoveel mogelijk worden voorkomen.