Op grond van de Successiewet is schenkbelasting verschuldigd over alles dat wordt verkregen via een schenking van iemand die ten tijde van de schenking in Nederland woont. Voor het begrip schenking wordt aangesloten bij giften als bedoeld in het Burgerlijk Wetboek. Hieruit volgt dat voor een schenking sprake moet zijn van verarming bij de schenker, verrijking bij de begiftigde en van vrijgevigheid.

Woonplaats van de schenker in Nederland

Voor de heffing van schenkbelasting moet de schenking afkomstig zijn van een schenker die in Nederland woont. De woonplaats van de begiftigde is niet relevant. In de volgende situaties wordt een schenker voor toepassing van de Successiewet geacht in Nederland te wonen:

  • een schenker met de Nederlandse nationaliteit doet binnen 10 jaar na vertrek uit Nederland een schenking (tienjarenregeling);
  • een schenker met een andere nationaliteit die in Nederland heeft gewoond, doet binnen 1 jaar na vertrek uit Nederland een schenking (eenjaarregeling).

 Afhankelijk van de situatie kan ook schenkbelasting in het buitenland verschuldigd zijn, waardoor mogelijk sprake is van dubbele belastingheffing.

 Vrijstellingen schenkbelasting 2018

VerkrijgerVrijstelling in €
Kinderen (jaarlijks)5.363
Kinderen 18-40 jaar (eenmalig) bestedingsvrij25.731
Kinderen 18-40 jaar (eenmalig) voor dure studie53.602
Kinderen 18-40 jaar (eenmalig) voor eigen woning100.800
Overige verkrijgers (jaarlijks)2.147
Overige verkrijgers (eenmalig) voor eigen woning100.800
ANBI’s en SBBI’svolledig vrijgesteld

 

Tarieven schenkbelasting 2018

 Bij schenkingen boven het vrijgestelde bedrag zijn de volgende tarieven van toepassing.

Deel van de belaste verkrijging (in €)Tariefgroep 1

(partners en kinderen)

Tariefgroep 1A

(kleinkinderen)

Tariefgroep 2

(overige verkrijgers)

0 – 123.24810%18%30%
123.248 – hoger20%36%40%

Op de website van de Belastingdienst kan worden berekend hoeveel schenkbelasting is verschuldigd. Vóór 1 maart van het volgende kalenderjaar moet de aangifte schenkbelasting worden gedaan. De schenkbelasting komt voor rekening van de begiftigde, tenzij sprake is van een zogenoemde schenking ‘vrij van recht’.